شنبه 9 اسفند 1399 - 18 سپتامبر 778
آموزش نرم افزار CATIA _مجتمع فنی کلیک نو

سر فصل مطالب :

 

آشنایی با محیط SKETCHER

انجام ترسیمات دوبعدی در محیط SKETCHER

آشنایی با محیط PART DESIGN

انجام مدل سازی سه بعدی

آشنایی با محیط ASSEMBLY DESIGN

ایجاد ساختار درختی و فراخوانی قطعات به محیط مونتاژ

ایجاد قید های مونتاژی و انجام ویرایش مونتاژ

انجام آنالیز های برخورد و تماس و درجات آزادی

نام گذاری قطعات مونتاژی در محیط نقشه کشی

آشنایی با محیط DRAFTING

نماگیری از قطعات

اندازه گیری و تلرانس گذاری قطعات در محیط نقشه کشی

ایجاد جدول نقشه کشی و تهیه فهرست قطعات

آشنایی با محیط GENERAL SHEET METAL DESIGN

 

Instagram:@MFClickNo

Telegram:@MFClickNo

www.new-click.ir

تلفن تماس جهت هماهنگی:04133377363_04133377474_04133377475

نشانی: تبریزخیابان آزادی  نرسیده به زیر گذرمارالان از سمت آبرسان پلاک 106 طبقه دومنوشته شده در   پنجشنبه 18 مهر 1398  ساعت  01   توسط   المیرا حاتمی