شنبه 9 مرداد 1400 - 19 فوریه 779
 شبکه های اجتماعی کلیک نو

 
دوره های آموزشی

دپارتمان مکانیک

دپارتمان مکانیک - نفت و گاز پتروشیمی

دپارتمان خدمات آموزشی

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان برق

طراحی و شبیه سازی روشنایی مکان های باز و بسته با نرم افزار Dialux


طراحی روشنایی فضای باز با نرم افزار Calculux Area


تحلیلگر داده با نرم افزارMATLAB


تجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار MATLAB


پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB


پردازش تصویر و بینایی ماشین با نرم افزار Open CV


برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab


کار با Sim Power System MATLAB
دپارتمان کامپیوتر


کاربر ICDL


کارور Photoshop


کارور Illustrator


برنامه نویس ( C# (Windows Application


برنامه نویس ( C# (Web Application


برنامه نویس Web Application) VB.NET)


برنامه نویس Windows Application) VB.NET)

دپارتمان عمران و معماری

دپارتمان امور بازرگانی خارجی

 
 نمایش تکی محتوا

 
 دسترسیهای سریع 
 معرفی دوره ها

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های catia به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سابق...

يکشنبه 19 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های ARTCAM به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با ساب...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سابقه کاری...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های طراحی قالب با استفاده از کتیا به صورت کاملا پیشرفته توسط ا...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های Rhino به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سابق...

سه شنبه 28 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نوبرگزار کننده ی دوره های ICDL به صورت تکمیلی و پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سا...

سه شنبه 21 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های تندخوانی به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با س...

سه شنبه 28 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های FLUENT به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سا...

سه شنبه 21 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های HTML به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سابقه...

دوشنبه 10 تير 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های ANSYS به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سابق...

سه شنبه 28 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های سخنرانی وفن بیان بصورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه...

سه شنبه 21 خرداد 1398

ماشین منبت کاری یا همان دستگاه CNC ، دستگاهی است که بر روی چوب منبت میزند . این دستگاه دارای انواع ...

چهارشنبه 26 تير 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های AUTODESK INVENTOR به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجر...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی در این موسسه دوره های COMSOL به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با ت...

سه شنبه 21 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های MECHANICAL DESKTOP به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تج...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های DELPHI به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سا...

دوشنبه 10 تير 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های MASTERCAM به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با ...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های بورس به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سا...

سه شنبه 21 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های OPEN FOAM به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و ب...

سه شنبه 21 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سابقه کاری...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های کاتالوگ نویسی به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و...

سه شنبه 21 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های SKISS به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سابق...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های CAESAR II به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با...

چهارشنبه 22 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های MATLAB به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با ساب...

چهارشنبه 22 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های پداگوژی به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سا...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های PDMS به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سابقه...

چهارشنبه 22 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های AUTOCAD به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سا...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های رایانه کار حسابدار مالی به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های 3DMAX به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سابق...

چهارشنبه 22 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های HSE به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سابقه...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های CNCچوب به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با ساب...

چهارشنبه 22 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره هایMoldFlow به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سا...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های PDMS به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سا...

سه شنبه 21 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های بازاریابی شبکه‌ای به صو��ت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تج...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های ++C به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سابقه ...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های PLC به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سابقه ...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های EESبه صورت کاملا پیشرفته و دقیق توسط اساتید مجرب و با سا...

سه شنبه 21 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های Solidworks به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های VRAY به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه و با سابقه...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

اهداف دوره : طراحی در محیط دو بعدی نرم افزار ، الگوگیری ، سری بندی

چهارشنبه 6 شهريور 1398

مجتمع فنی کلیک نو برگزار کننده ی دوره های CATIAماشینکاری به صورت کاملا پیشرفته توسط اساتید با تجربه ...

پنجشنبه 23 خرداد 1398

اهداف دوره : توانایی وارد کردن قالب کفش و زیره کفش ،توانایی ایجاد نقاط لازم بر روی قالب و تنظیمات او...

چهارشنبه 6 شهريور 1398

اهداف دوره :به دست آوردن توانایی برای طراحی قطعات در محیط sketchetrو سه بعدی کردن طرح در محیط part d...

سه شنبه 12 شهريور 1398

معرفی سرفصل های دوره: معرفی انواع فرمت های ابرنقاط و کاربرد آن ها نحوه وارد کردن ابرنقاط به نرم ...

يکشنبه 20 مرداد 1398

اهداف دوره : کسب اطلاعات مورد نیاز و مهارت لازم برای رسم طرح مدل کفش برروی قالب به شکل اصولی و کاربر...

سه شنبه 5 شهريور 1398

اهداف دوره : کسب مهارت د رطراحی دقیق مدل های سبک کارکشی از روی کفش ،عکس و یا به صورت ذهنی و کسب مهار...

سه شنبه 5 شهريور 1398

اهداف دوره :آشنایی با جایگاه پایپینگ در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی و ارتباط آن با سایر شاخه های این صن...

شنبه 16 شهريور 1398

اهداف دوره:طراحی در محیط دو بعدی نرم افزار،الگوگیری،سری بندی ،ترسیم الگوهای جدید در کوتاه ترین زمان ...

چهارشنبه 6 شهريور 1398

اهداف دوره :پرورش نیروی انسانی جهت تهیه ی برنامه ،ماشینکاری مدل های ترسیمی ،شبیه سازی و تهیه ی خروجی...

يکشنبه 17 شهريور 1398

مجتمع فنی و مهندسی کلیک نو در دوره های پاییزه از علاقمندان به دروس فنی و مهندسی ثبت نام بعمل می آورد...

دوشنبه 1 مهر 1398