شنبه 11 تير 1401 - 22 ژانویه 780
 دوره آموزش سیستم گرمایش از کف با نرم افزار Loop Cad - کلیک نو تبریز

دوره آموزش سیستم گرمایش از کف با نرم افزار Loop Cad - کلیک نو تبریز

1. طرح مباحث اساسی تهویه مطبوع

2. محاسبات دستی سیستم های گرمایش از کف
* اندازه قطر لوله ها
* عمق نصب لوله ها
* چگونگی آرایش لوله ها
* روش اندازه گذاری سیستم پانل های تابشی
* شار حرارتی
* پوشش روی کف

3. آموزش کامل نرم افزار Loop Cad 2014
* انجام تنظیمات مورد نیاز منطقه و مشخصات سیستم ها
* ترسیم نقشه ساختمان و یا ورود آن از اتوکد یا اسکن نقشه
* انجام محاسبات تلفات حرارتی
* ترسیم لوپ های حرارتی
* متعادل نمودن سیستم گرمایش از کف
* تهیه گزارشات تحلیل سیستم
* تهیه گزارشات اجرای سیستم

4. انجام یک پروژه کامل از ابتدا تا انتها و بررسی نتایج