شنبه 11 تير 1401 - 22 ژانویه 780
 دوره آموزش نرم افزار ansys fluent - مجتمع فنی کلیک نو تبریز
دوره آموزش نرم افزار ansys fluent تبریز

دوره آموزش نرم افزار ansys fluent - مجتمع فنی کلیک نو تبریز

نرم افزار Ansys Fluent قوی ترین نرم افزار موجود جهان در زمینه تحلیل مسائل به کمک دینامیک سیالات محساباتی (CFD) است و این امکان را در اختیار کاربر قرار می دهد که با استفاده از آن مدل های مورد نظر خود را تحلیل کرده و بازده آن ها را افزایش دهد. فلوئنت دارای مدل سازی های فیزیکی بسیار توانمند و منطبق با واقعیت برای ارائه نتایج بسیار دقیق در گستره بزرگی از مسائل فیزیکی و سیالاتی است نرم افزار Fluent شامل ابزارهای مدل سازی قوی برای تحلیل پدیده هایی همچون جریان سیالات، آشفتگی جریان، انتقال حرارت و واکنش مواد برای مصارف صنعتی است که گستره وسیعی از مسائل از جریان هوا بر روی بال هواپیما تا احتراق در محفظه، از جریان خون در رگ تا تولید نیمه رساناها، از تحلیل جریان بر روی پره های توربین ها تا طراحی مخازن نفت و غیره را شامل می شود