شنبه 11 تير 1401 - 22 ژانویه 780
 طراحی قالب با استفاده از نرم افزار کتیا (catia) - مجتمع فنی کلیک نو تبریز
طراحی قالب با از نرم افزار کتیا (catia) در تبریز

طراحی قالب با استفاده از نرم افزار کتیا (catia) - مجتمع فنی کلیک نو تبریز

همانطور که می دانید یکی از قابلیت های مهم نرم افزار کتیا طراحی قالب ها مخصوصا قالبهای تزریق پلاستیک می باشد. این کار در محیط های کاری Generative Shape Design ، Core & Cavity Design و Mold Tooling Design انجام می پذیرد. قالب ها عموما از دو بخش اصلی سنبه (Core) و ماتریس (Cavity) تشکیل شده اند. زمانی که قالب بر روی دستگاه تزریق بسته شود ما بین دو قسمت سنبه و ماتریس فضایی خالی ایجاد می شود، این فضا هم شکل قطعه ای است که با عملیات قالب ریزی ساخته خواهد شد. بسته به جنس قطعه این فضا با مواد پلیمری یا فلزی مذاب پر می شود تا پس از خنک و باز شدن قالب، حاصل قطعه مورد نظر باشد. در CORE - CAVITY DESIGN سطوح سنبه و ماتریس قطعات ایجاد می شود و قطعه برای ساخت قالب در MTD محیط کاری طراحی ابزار قالب آماده می گردد، تعریف محل خط جدایش قالب (Parting Line)، صفحه جدایش (Parting Surface) برای استفاده در ساخت سنبه و ماتریس قالب، تعریف جهت جدا شدن قسمت های قالب (Pulling Direction)، بررسی شیب خروج قطعه از قالب و اعمال در صد انقباض یا انبساط بر روی قطعه از قابلیتهایی هستند که برای آماده کردن قطعه برای مدل کردن قالب آنها در اختیار طراحان قالب می باشند.

اهداف دوره :

در صورتی که هدف طراحی قالب تزریق پلاستیک باشد در نرم افزار CATIA محیطی بنام Mold Tooling Design وجود دارد که در این محیط طراحی قالب تزریق پلاستیک بطور کامل امکان پذیر است. آماده کردن قطعه برای طراحی قالب در محیط های کاری Core and Cavity Design و Generative Shape Design برای وارد شدن به محیط کاری Mold Tooling Designجهت طراحی اجزای استاندارد قالب و تکمیل اجزاء قالب

سرفصل ها :

نحوه اصولی وارد کردن قطعه به محیط Core & Cavity
اصول ایجاد سطوح جدایش
نحوه ایجاد Core - Cavity - Slider
جهت دهی و یا تغییر جهت حرکت اجزای Core - Cavity - Slider

ایجاد اجسام قابل استفاده در محیطهای آنالیز و ماشینکاری
استفاده از دستورات Pating Line برای بدست آوردن سطوح جدایش غیر صاف و غیر مسطح

نحوه تعریف دستی سطوح جدایش و تغییر زوایای باز و بست قالب
پروسه های تکمیلی محیط Core & Cavity Slider بر روی اجزا قالب
نحوه ایجاد مدل کلی قالب تزریق بصورت قطعات استاندارد
استفاده از اجزای Core & Cavity Slider در محیط Mold Toling Design
نحوه تعریف اجزا استاندارد قالب از قبیل راهنما - پران - بوش اسپرو
مرتبط سازی اجزاء استاندارد با قطعات قالب
پروسه تکمیل قالب و نحوه لیست گیری از قطعات قالب