جمعه 10 تير 1401 - 21 ژانویه 780
محتوا

دپارتمان مکانیک

دپارتمان مکانیک - نفت و گاز پتروشیمی

دپارتمان خدمات آموزشی

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان برق

طراحی و شبیه سازی روشنایی مکان های باز و بسته با نرم افزار Dialux


طراحی روشنایی فضای باز با نرم افزار Calculux Area


تحلیلگر داده با نرم افزارMATLAB


تجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار MATLAB


پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB


پردازش تصویر و بینایی ماشین با نرم افزار Open CV


برنامه نویسی با استفاده از واسط گرافیکی GUI در matlab


کار با Sim Power System MATLAB
دپارتمان کامپیوتر


کاربر ICDL


کارور Photoshop


کارور Illustrator


برنامه نویس ( C# (Windows Application


برنامه نویس ( C# (Web Application


برنامه نویس Web Application) VB.NET)


برنامه نویس Windows Application) VB.NET)

دپارتمان عمران و معماری

دپارتمان امور بازرگانی خارجی