دوشنبه 3 مهر 1402 - 11 آوریل 781
جزئیات دوره ها
 
نام دوره :تحلیل مکانیکی با نرم افزار PIPING
نام مدرس : ظرفیت :20
نام استاندارد :تحلیل مکانیکی با نرم افزار PIPING شهریه :10000000
کد استاندارد : تاریخ شروع دوره : -
تاریخ پایان دوره : -