پنجشنبه 4 مرداد 1403 - 13 فوریه 782
جزئیات دوره ها
 
نام دوره :ICDL - مهارتهای هفتگانه کامپیوتر
نام مدرس : ظرفیت :10
نام استاندارد :ICDL - مهارتهای هفتگانه کامپیوتر شهریه :14000000
کد استاندارد : تاریخ شروع دوره : -
تاریخ پایان دوره : -
 

آموزش مهارت هفتگانه کامپیوتر در تبریز