دوشنبه 3 مهر 1402 - 11 آوریل 781
جزئیات دوره ها
 
نام دوره :ICDL - مهارتهای هفتگانه کامپیوتر
نام مدرس : ظرفیت :10
نام استاندارد :ICDL - مهارتهای هفتگانه کامپیوتر شهریه :14000000
کد استاندارد : تاریخ شروع دوره : -
تاریخ پایان دوره : -
 

آموزش مهارت هفتگانه کامپیوتر در تبریز