جمعه 10 تير 1401 - 21 ژانویه 780
 

دپارتمان فنی و مهندسی

نام دوره : Ansysنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : ABAQUS پیشرفتهنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : ABAQUS مقدماتینام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 12000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : شبیه سازی Matlabنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 10000000
دانشجو
500000 ریال
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : بازرسی جوشنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


دپارتمان مکانیک

نام دوره : Carrierنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : ABAQUS پیشرفتهنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : Solidworks پیشرفته مدل سازینام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : Solidworks مقدماتینام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 10000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : ABAQUS مقدماتینام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 12000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : Powermill+CNCنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
آزاد
500000 ریال
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : تحلیل مکانیکی با نرم افزار PIPINGنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 10000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : طراحی PDMSنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


دپارتمان عمران

نام دوره : نرم افزار AutoCADنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 10000000
آزاد
500000 ریال
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : Etabs & safeنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


دپارتمان کامپیوتر

نام دوره : ICDL - مهارتهای هفتگانه کامپیوترنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 7700000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : برنامه نویسی اندرویدنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


دپارتمان مدیریت صنایع

دوره ای ثبت نشده است

دپارتمان برق

دوره ای ثبت نشده است

دپارتمان معماری

نام دوره : طراح معماری با نرم افزار 3DMAXنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


دپارتمان خدمات آموزشی

نام دوره : مديرآموزشگاه فني وحرفه اينام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 9500000
آزاد
100000 ریال
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : پداگوژي عمومينام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 8500000
آزاد
100000 ریال
نمایش جزئیات     ثبت نام


تخفیفات ویژه

نام دوره : دوره های گروهینام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 7000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : مهارتهای کامپیوترICDLنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 8000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : Matlabنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 9500000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : Etabs-Safeنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : پایپینگ در کتیانام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : Comsolنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : Abaqusنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 10000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : 3Dmaxنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 15000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : طراحی سطوح با کتیا -Catia Surfaceنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 12000000
نمایش جزئیات     ثبت نام


نام دوره : فتوشاپنام مدرس :
تاریخ شروع : - شهریه : 8500000
نمایش جزئیات     ثبت نام